Allmänna Villkor.

När ni använder er av hemsidan eller Rörjouren Stockholm ABs tjänster gäller följande villkor.


1. Betalning.
Vi tar betalt med kort eller swish efter avslutat arbete.


2. Offertarbete.
Vid offertarbete tar vi betalt enligt följande: A-conto på allt material och 50% av arbetskostnaden vid arbetets start.
Om A-contobetalning uteblir startar inte arbetet. När utfört arbete resulterat i funktion eller att exempelvis ett avlopp blivit färdigkopplat fakturerar vi 40% och de resterande 10% faktureras vid slutbesiktning och överlämnande till kund.

För mindre arbeten,exempelvis privatkunder, sker betalning efter avlutat arbete via kortbetalning eller Swish.

Offertpris gäller vid normal praxis vad gäller arbetets omfattning. Rörjouren Stockholm förbehåller sig rätten för att extra-fakturera arbete som vi inte haft möjlighet att kontrollera innan, såsom t.ex. sprängsten, oförutsedda ledningar och extraarbete.

Vi installerar inte kunders egna inköpta varor såsom, men inte uteslutande, wc, blandare, pannor och varmvattenberedare med mera.


3. Avtalsanslutna kunder.
Endast avtalsanslutna kunder faktureras av Rörjouren Stockholm AB.


4. Ansvar.
Ni som är beställare skall tänka på att ni själva är ansvariga för betalning av fakturan om inte huvudmannen (bostadsrättsförening eller företag hyresvärd etc.) betalar fakturan. Rörjouren tar inte ansvar för skador vid grävarbeten såsom brusten vattenledning, elkablage, fiber, kallvatten, oljeledningar, eller diverse avloppsskador. Det är kundens ansvar att informera och märka ut, innan grävarbetet, vart eventuella ledningar, kollektors-ledningar, ledningar för belysning, avlopp och kablar är placerade för att undvika skador. Rörjouren tar inget ansvar för felmarkering eller saknad markering. Det är kundens ansvar att få ledningar, fiber med mera korrekt utmärkta. Vi tar dock fortfarande inget ansvar för skador som uppkommer.

Vid gräv- och markarbeten tar Rörjouren Stockholm AB inte ansvar för följande: Berg- och betongklackar, skador i elkablar, gasledningar samt övriga ej utmärkta ledningar under mark. Det åläggs kunden att ansvara för att märka ut el- och gasledningar. Detsamma gäller för Betongväggar, murar trappor, nedrasade schakt, miljöfarliga ämnen och liknande. Ras ingår inte i de fasta priserna.

Det är kundens ansvar att förmedla korrekta faktureringsuppgifter till oss på Rörjouren Stockholm.


5. Förseningar.

Vi tar inte ansvar och förbehåller oss rätten att ta ut extra betalt vid förseningar i samband med, men inte uteslutande, bergsklackar, elkablar, gasledningar – sådant som försvårar arbetet. Likväl som situationer där Rörjouren inte kan råda över omständigheterna såsom vid force majeur.


6. Rotavdrag.
Vid nyttjande av ROT-avdrag skall Rörjouren informeras vid beställning av arbete med information såsom personnummer och fastighetsbeteckning eller bostadsrättsföreningens org.nr samt lägenhetsnummer.

Om ROT-avdraget inte godkänns av Skatteverket, så förbehåller sig Rörjouren rätten att debitera kund för kvarstående summa som inte täcks av Skatteverket. Vid komplettering av uppgifter eller omprövning faktureras kund 1 500kr. Kunden ska då Swisha över summan innan arbete genomförs till vårt Swish-nummer: 123 177 84 22.

Vid ändring/justering av ROT-avdrag till försäkringsbolag så förbehåller sig Rörjouren rätten att debitera 1 500kr för hantering och ändring.

Vi förbehåller oss rätten att fakturerea för ROT-avdrag som skatteverket gjort avslag till för kunden.

Enligt Göta hovrätt se dom 2017-02-03 i mål nr FT 2158–16 har också fastställt att det är köparen av tjänsten som risken för att ROT-avdraget går igenom även om något särskilt avtal om det inte ingåtts.


7. Reklamationer.
Eventuella reklamationer på utfört arbete skall ske skriftligt på mail via reklamation@rorjourenstockholm.se korrespondens via mail gäller. Reklamation gäller bara dagtid och gemensam lösning ska råda.

7.1. Reklamationer gällande Spolbil och Avloppsservice

Vid eventuellt återkommande avloppstopp så utför vi på Rörjouren en rörinspektion med kamera där vi filmar avloppet. Detta jobb utförs på dagtid. Om fel eller rörskada uppkommit så debiterar vi för arbetstiden. Det finns inga garantier vid rensning av avlopp. Om det visar sig att rören är välfungerande så debiteras ni givetvis ingenting.


8. Debitering.

Vi debiterar kund för hela arbetstiden som går åt för kunds räkning dvs, restid, anskaffning av material och maskiner (minimidebitering på 3 arbetstimmar för både daglig verksamhet och jourverksamhet). I minimidebiteringen ingår resa till och från arbete samt en arbetstimme. Dröjsmålsränta på 12% tillkommer efter fakturans förfallodatum.


9. Erbjudanden & rabatter.
Det är inte möjligt att addera erbjudanden vi har på hemsidan, i flyers, eller annat marknadsföringsmaterial. Det går med andra ord inte att addera rabatter för att få ett lägre totalpris. Däremot är det tillåtet att använda olika rabatter vid olika tillfällen. För att rabatt vid erbjudanden ska gälla måste kampanjkod uppges vid bokning-/beställningstillfället. Rabatten/avdraget gäller då för arbetskostnaden – ej material.


10. Regler för tids- och avbokning.
Rörjouren förbehåller sig rätten, att efter bokning, att kund har 24-timmar på sig att avgiftsfritt avboka tjänsten. En avbokning därefter debiteras 862kr ink moms. Bokningar som sker samma dag avbokas inte utan debiteras 862kr ink moms.


11. Dagstid och jourtid.
Priserna som visas på hemsidan gäller för arbete under dagtid från 07.00-16.00 och gäller ej för jourtid 16.00-07:00 och gäller ej under helg.


12. Material- & installationer.
Vi ansvarar inte för gamla ventiler, rördragningar och kopplingar med bristande underhåll.

Läsvärt från Skatteverket: 

Om Rot- och Rutavdrag

Villkor för att få Rotavdrag

Nya regler för rot- och rutarbete

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss 24-timmar om dygnet 365 dagar om året.

KONTAKT